Projektingenjör till Stockholm

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Grow Quality AB och arbeta som konsult hos Trafikverket.

Vi söker projektingenjörer till Stockholm, ange ”Stockholm” i rubriken till ansökan.

Exempel på arbetsuppgifter:

·Att i samråd med projektledare hantera projektets löpande och interna administrat-ion som till exempel projektspecifikation, projektrutiner, dokumenthantering, pre-sentationsmaterial, diarieföring och behörigheter mm.

·Att ansvara för att en god ordning upprätthålls i PP, IDA, Chaos mfl system som hanterar projektets dokumentation

·Att arrangera möten, ansvara för inbjudningar, bokningar etc.

·Att föra anteckningar och protokoll vid möten

·Att i samverkan med projektledare tillse att projekten sk basplaner (=projektspecifi-kation, projektets kontrollprogram, tidplan och riskhantering i Exonaut) löpande hanteras och uppdateras

·Att i samverkan med projektledare och enhetscontroller lägga upp och hantera projekt i C7 och Agresso.

·Ansvara för prognoser, kostnadsuppföljningar och fakturahantering i samråd med projektledaren

·Att ansvara för framtagning av tertial och/eller månadsrapporter i samråd med pro-jektledaren.

·Att kontrollera riktigheten fakturor och tillse att dessa konteras och kontrollattesteras.

·Sammanställa tidplaner för projektens olika behov och samordna dessa med tidpla-ner från konsulter och entreprenörer

·Att leda och föra anteckningar vid samverkansmöten samt särskilda riskmöten i samråd med projektledaren

·Månatliga underlag till risk- och statusrapport för de olika projekten

·Informationsverksamhet, intern och extern

·Hantera avrop via Trafikverkets beställningssystem

·Sammanställa efterkalkyler, slutrapport och handlingar inför upphandling

·Delta i granskning av konsultens levererade handlingar samt följa upp handlingar-nas kvalitét

·Löpande projektplanering

·I förekommande fall stödja delprojektledare.

Kompetenskrav

– Minst 180 HP poäng från högskola eller Universitet med teknisk inriktning.

– Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektorganisation. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste fem åren.

– Minst 3 års praktisk erfarenhet av Trafikverkets projektportal, IDA eller Chaos. Eller likvär-diga system hos annan beställare

– Minst 3 års praktisk erfarenhet av CDI, C7, Agresso och Exonaut.

Sista ansökningsdatum är 7 december 2020

Mejla din ansökan till info@growquality.se